Tar备份系统


Tar备份和还原Linux系统

1. 备份:


cd /
tar zcvfp backup.tar.gz --exclude=/backup.tar.gz --exclude=/proc --exclude=/lost+found --exclude=/mnt --exclude=/sys /

2. 还原


cd /
tar zxvfp backup.tar.gz -C /
mkdir proc
mkdir lost+found
mkdir mnt
mkdir sys

发表回复