WordPress语法高亮插件


WordPress语法高亮插件

简介:

使用 Prism.js 实现的语法高亮

使用方法:

安装并启用插件后,在编辑器中点击 预格式化 或者 pre ,在pre的代码框内输入:

[语言]

// 代码

[/语言]

支持语言:

php, html, css, js, python, sql, shell

效果预览:

QQ截图20160523154753